Meer weten over ADR? Cursus volgen? Vraag het A12 Personeelsdiensten
adr-a12-opleiding

ADR

Vervoeren van gevaarlijke stoffen

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties te Genève (Zwitserland) op 30 september 1957. Het trad in werking op 29 januari 1968. 39 landen zijn toegetreden tot het verdrag, waaronder België en Nederland.

De afkorting “ADR” wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (om de twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis.

Eisen ADR

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het ADR omvat onder andere eisen over:

  • Criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen
  • Vervoersvoorwaarden
  • Eisen aan verpakkingen en tanks
  • Procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

Gevaarlijke stoffen en voorwerpen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn ondergebracht in 13 gevarenklassen waarvan sommige onderverdeeld zijn. Elke stof is gekenmerkt door een nummer, het stofidentificatienummer of “UN-nummer” (dit verwijst naar het “oranje boek”), en door een gevarencode. Gevarencode en stofidentificatienummer komen bovenaan resp. onderaan voor op het oranje schild dat op de vrachtwagen of container wordt aangebracht.

Klik op onderstaand plaatje om het overzicht ADR gevarenklassen als PDF te downloaden.

Indeling ADR gevarenklassen

Klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Klasse 2: Gassen

Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

Klasse 4: Brandbare stoffen. Er zijn drie subklassen:

Klasse 4.1: Brandbare vaste stoffen

Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Klasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Klasse 5: Oxiderende stoffen en organische peroxiden. Er worden 2 type stoffen onderscheden:

Klasse 5.1: Oxiderende stoffen

Klasse 5.2: Organische peroxiden

Klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen. Er wordt onderscheid gemaakt in 2 klassen:

Klasse 6.1: Giftige stoffen

Klasse 6.2: Infectueuze stoffen

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Klasse 8: Bijtende stoffen

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

ADR-voorschriften

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden verschillende voorschriften:

  • vóór aanvang van het transport, zoals verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten
  • voorschriften voor de belading van het voertuig, zoals stuwage en samenlading
  • voorschriften voor het voertuig, zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • voorschriften voor onderweg, zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.
  • Uitgangspunt voor het toepassen van de voorschriften is de stoffenlijst in het ADR, waar alle gevaarlijke stoffen zijn opgenomen met het stofidentificatienummer, ook wel UN-nummer genoemd.

Gevaaridentificatienummer, stofidentificatienummer

Gevaarsindicatienummer 33 (zeer brandbare vloeistof), boven het stofidentificatienummer 1203 (benzine)

Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.

Het eerste cijfer geeft een indicatie van het hoofdgevaar, overeenkomend met de ADR-gevarenklassen. Als het 2e cijfer gelijk is aan het eerste geeft dat een vergroting van het hoofdgevaar aan.

Hier vindt u de betekenis van de gevaarsidentificatienummers voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Cursus ADR

Tijdens de ADR cursus leert u welke gevaarlijke stoffen er zijn, welke etikettering ze hebben en hoe u voor veilig vervoer kunt zorgen.
Wij organiseren de ADR basiscursus één keer per maand, u kunt dus meedoen wanneer het u uitkomt.

Lees meer

Cursus Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen

Tijdens de deze cursus leert u welke gevaarlijke (afval)stoffen er zijn en hoe u hier veilig mee om kunt gaan.

Lees meer

Meer weten?

Neem contact op!

Bron(nen): Wikipedia  , RDW, Evofenedex